اسامی متقاضیان جهت شرکت در مصاحبه حضوری و تاریخ مصاحبه در روز جمعه 1398/05/11 بر روی سایت قرار می گیرد.